UPC svetovalna skupina

UPC Svetovalna skupina d.o.o.
Davčno svetovanje, Finančno in poslovno svetovanje,
Trust office

Hacquetova ulica 1a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kontakt

Toggle Upper
UPC svetovalna skupina d.o.o.
 DomovFinančno in poslovno svetovanje

Finančno in poslovno svetovanje

 

Optimizacija stroškov

V mnogih podjetjih predstavljajo stroški materiala in storitev več kot 70% prodajne cene proizvoda oziroma storitve. Zato je nadzor nad cenami in količinami ključnega pomena za doseganje poslovne uspešnosti.

Za uspešen nadzor je potrebno:

Izdelava poslovnega načrta

Imate obetajočo poslovno idejo, a ne dovolj znanja, da bi jo prenesli na papir? Dobro izdelan poslovni načrt posreduje informacije različnim interesnim skupinam:

Finančna reorganizacija

Za namen prisilne poravnave izdelamo:

Svetovanje pri zadolževanju

Zasebna podjetja kot tudi pravne osebe javnega značaja se zavedajo pozitivnih učinkov, ki jih omogoča koriščenje finančnega vzvoda, nemalokrat pa dajejo premalo poudarka samemu postopku pridobivanja finančnih virov.

Pri tem je bistveno pridobivanje konkurenčnih ponudb, ki lahko od enega do drugega kreditodajalca močno variirajo. Za ilustracijo si poglejmo kredit z ročnostjo 5 let in 6-mesečnim moratorijem, glede na različno višino glavnice in obrestne mere.

Obrestna mera v % Višina kredita (v EUR)
50.000 100.000 500.000 1.000.000
3,50 5.304 0.609/td> 53.044 106.088
4,00 6.083 12.166 60.829 121.658
4,50 6.867 13.733 68.666 137.331
5,00 7.655 15.311 76.554 153.107
Obrestni razpon 2.351 4.702 23.510 47.019
Čeprav je obrestna mera ključen dejavnik, ne smemo zanemarjati ostalih dejavnikov kot so pogoji vračila ipd.

Glede na vaše potrebe za vas izdelamo optimalno strukturo virov financiranja, ki obsega izbiro najustreznejšega vira (kredit, finančni ali operativni leasing, viri iz skladov EU) kot tudi pridobitev najugodnejše ponudbe.

 

Skrbni finančni pregledi

Skrbni finančni pregled omogoča, da je potencialni kupec seznanjen z ključnimi riziki poslovanja podjetja.

Ugotovljeni riziki omogočajo doseganje optimalne vrednosti za vlagatelja, ki je lahko strateški kupec, sam prodajalec, investitor, posojilodajalec ali druge zainteresirane stranke. Stranke zanimajo elementi kot so ključna tveganja poslovanja, obveznosti, ki lahko onemogočijo posel, elementi, povezani z določanjem pogodbene cene in pogojev, dolgoročna likvidnost ipd.

 

Vrednotenje podjetij

Ocenjevanje vrednosti podjetij pridobiva v Sloveniji čedalje večji pomen. Razlogi za to ležijo tako v vzpostavljanju zakonodajnih okvirov, ki naj bi omogočali transakcije po tržnih načelih, zaščito malih delničarjev kot tudi porast aktivnosti na področju prevzemov in združitev, managerskih odkupov ter umiku države iz gospodarstva.

Naša storitev obsega izvedbo vrednotenja ne glede na namen transakcije: